Publieke sector in Waadhoeke

Rijkswaterstaat

Rypsterdyk 45 - 9034XA Marsum

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Harlingerweg 18 - 8801PA Franeker

Wetterskip Fryslân

Boonweg 4 - 9079PB St.-Jacobiparochie

Werkplaats Wetterskip Fryslân

Zeedijk 15 - 9079PH St.-Jacobiparochie

Werkplaats Wetterskip Fryslân

Sedyk 3 - 8856RZ Pietersbierum

Ropta

Sedyk 4 - 8856RZ Pietersbierum

H.G. Miedema

Zeedijk 1 - 9079PH St.-Jacobiparochie

politie

Het Want 1 - 8802PV Franeker

politie

Hemmemaweg 28 - 9076PH St.-Annaparochie

politie

Harlingerweg 18 - 8801PA Franeker