Horeca in Waadhoeke

De Gauwe Krakeling

Lytse Streek 6 - 8831XW Winsum

DeJe Catering

Kelvinstraat 3 - 8801NA Franeker

Clubgebouw De Meerton

Jan Stapertlaan 14 - 8801JT Franeker

Café de Oosthoek

Oudebildtdijk 678 - 9079NA St.-Jacobiparochie

Bartlema Consultancy

Oudebildtdijk 81 - 9078WK Oudebildtzijl

Café ¨De Bogt fen Guné¨

Vijverstraat 1 - 8801TT Franeker

Sjouke's Authentieke IJskar

Steven Huygenstraat 47 - 9076AP St.-Annaparochie

Exploitatie Watersport- en Bungalowpark Heegermar B.V.

Hatzum 1 - 9035VK Dronryp

Tai Chi & Qigongschool Balans

Nieuwebildtdijk 294 - 9076PP St.-Annaparochie

Het Wapen van 't Bildt

van Harenstraat 54 - 9076BX St.-Annaparochie

Heslinga-Van der Goot

Doniastrjitte 11 - 9044ND Bitgum

Ristorante Pizzeria Toscanini

Noord 30 - 8801KP Franeker

Lemstra catering en partyservice

Georg van Saksenstraat 31 - 9079KE St.-Jacobiparochie

De Salix

Franekerweg 2 - 8805TB Hitzum

Ythúske de Bikker

Noorderbolwerk 3 - 8801KK Franeker

Chinees Indisch Restaurant Bao Long

Voorstraat 40 - 8801LD Franeker

less is more hapjesservice

de Keeg 15 - 9076CJ St.-Annaparochie

Tai Chi & Qigongschool Balans

Nieuwebildtdijk 294 - 9076PP St.-Annaparochie

Het Wapen van 't Bildt

van Harenstraat 54 - 9076BX St.-Annaparochie

Heslinga-Van der Goot

Doniastrjitte 11 - 9044ND Bitgum

Ristorante Pizzeria Toscanini

Noord 30 - 8801KP Franeker

Lemstra catering en partyservice

Georg van Saksenstraat 31 - 9079KE St.-Jacobiparochie

De Salix

Franekerweg 2 - 8805TB Hitzum

Ythúske de Bikker

Noorderbolwerk 3 - 8801KK Franeker

Chinees Indisch Restaurant Bao Long

Voorstraat 40 - 8801LD Franeker

less is more hapjesservice

de Keeg 15 - 9076CJ St.-Annaparochie

CuliZorg Dekker

Klipper 67 - 8802NK Franeker

Kennis en Koken

Hemmemaweg 30 - 9076PH St.-Annaparochie

de Struverij

Statenweg 10 - 9076DS St.-Annaparochie

Judiths passie in je keuken

Hoarnestreek 7 - 8856RV Pietersbierum

G.K. & Y.P. van der Werff- de Jong

Nieuwebildtdijk 227 - 9076PM St.-Annaparochie

Japero

Wiersterdyk 8 - 9041VL Berltsum

Karel de Vries

Sjouke Helfrichstraat 10 - 8802VD Franeker

Bar Yn é Stâl

It Heech 1 - 9035AD Dronryp

CuliZorg Dekker

Klipper 67 - 8802NK Franeker

Kennis en Koken

Hemmemaweg 30 - 9076PH St.-Annaparochie

de Struverij

Statenweg 10 - 9076DS St.-Annaparochie

Judiths passie in je keuken

Hoarnestreek 7 - 8856RV Pietersbierum

G.K. & Y.P. van der Werff- de Jong

Nieuwebildtdijk 227 - 9076PM St.-Annaparochie

Japero

Wiersterdyk 8 - 9041VL Berltsum

Karel de Vries

Sjouke Helfrichstraat 10 - 8802VD Franeker

Bar Yn é Stâl

It Heech 1 - 9035AD Dronryp

Waadhoeke B.V.

Gralda 5 - 9036JJ Menaam

Poort van Franeker

Stationsweg 1 - 8801JL Franeker

Firma Sans Souci

It Skil 13 - 9041BW Berltsum

B&B Boskpleats

Boskdyk 4 - 8831XD Winsum

CoCoNuts

Schilcampen 1 - 8801ME Franeker

It Noflik Stee

Rijksstraatweg 3 - 8814JV Zweins

Snackwagen Postma

Tilledyk 3 - 9038TB Ingelum

't Centrum B.V.

Meinardswei 54 - 9047KC Minnertsga