Energie in Súdwest-Fryslân

Stichting Energievoorziening Deersum

Marsherne 12 - 9013CG Poppenwier

Stichting Doarpsmune Reahus

Slypsterwei 9 - 8736JD Reahûs

Stichting Wiek (Windenergie Kubaard)

Greate Buorren 31 - 8732EE Kûbaard

Stichting Wynturbine De Twa Doarpen

Klaeiterp 2 - 8637VT Wiuwert

Lege Mar B.V.

Meerweg 11 - 8758LC Allingawier

Coöperatieve vereniging Duurzaam Koudum U.A.

Ooste 17 - 8723EG Koudum

Coöperatie ENERGIEKÛBAARD U.A.

0 -

Energie Coöperatie IJlst

De Smak 18 - 8651CR IJlst

Coöperatie Sinnich Wâldsein U.A.

Vosseleane 22 - 8551RA Woudsend

Kampenspolder B.V.

0 -

Coöperatieve vereniging Wommelser Enerzjy Koöperaasje U.A.

0 -

Maatschap D. en S. Tilstra

Hayumerleane 2 - 8747NX Wons

Coöperatieve vereniging Wommelser Enerzjy Koöperaasje U.A.

0 -

Maatschap D. en S. Tilstra

Hayumerleane 2 - 8747NX Wons

Opwek Coöperatie Duurzaam Heeg 1 U.A.

0 -

Wynpark Beabuorren B.V.

Baburen 7 - 8765LS Tjerkwerd

Andreas B. Bos Windenergie B.V.

0 -

V.O.F. Dijkstra Bakker

It String 12 - 8629PG Scharnegoutum

V.O.F. Heemstede Wynfang

Kilewierwei 2 - 8632WL Tirns

Stichting Wynmounen Wymbrits-Snits

De Iendrachtwei 4 - 8651CT IJlst

Suver & Skjin Wynenerzjy B.V.

Buorren 4 - 8721GP Warns

't Nauwster Hoek

Weersterweg 33 - 8747NR Wons

V.O.F. De Harns

Joarumerleane 29 - 8732EC Kûbaard

V.O.F. Opperhâns Wyn

Joarumerleane 8 - 8732EC Kûbaard