Transport en logistiek in Leeuwarden

Nostalgie Exploitatie Maatschappij B.V.

Spanjaardslaan 33 - 8917AL Leeuwarden

NS Reizigers B.V.

Stationsplein 1 - 8911AC Leeuwarden

Arriva Personenvervoer Nederland B.V.

Snekertrekweg 31 - 8912AA Leeuwarden

Arriva Personenvervoer Nederland B.V.

Stationsplein 1 - 8911AC Leeuwarden

Koninklijke PostNL B.V.

Celsiusweg 26 - 8912AN Leeuwarden

E.Poeze Pakketservice

Kwekerijstraat 3 - 8933EZ Leeuwarden

Pool 4 You

De Loane 46 - 9054KT Hijum

De Koning Chauffeursservice

Tramstraat 1 - 8913CG Leeuwarden

Stichting ten behoeve van de Bouw en Exploitatie van Parkeergarages in Leeuwarden

Wirdumerdijk 13 - 8911CB Leeuwarden

Stichting Parkeergarages

Zuiderplein 43 - 8911AP Leeuwarden

Stichting Buscommissie Idaard-Friens

Beslingadyk 9 - 9009XC Friens

V.O.F. T en B Transport

Brédyk 217 - 9089BV Wytgaard

Stichting Buscommissie Idaard-Friens

Beslingadyk 9 - 9009XC Friens

V.O.F. T en B Transport

Brédyk 217 - 9089BV Wytgaard

Vereniging van Schiphuiseigenaren Yn 'e Lijte

De Kûpe 6 - 9001MC Grou

Peter's Taxibedrijf

Oenemastate 16 - 8926PR Leeuwarden

Siebe's Maritieme diensten

1e Rembrandtdwarsstraat 3 - 8921EC Leeuwarden

Sailing Friesland

Kleine Buren 31 - 9005NX Wergea

Easy Transport B.V.

0 -

AB Ship & Yacht Services

Rollemastate 71 - 8925DB Leeuwarden

Tallship Twister B.V.

0 -

Direct Taxi Leeuwarden

De Jol 6 - 9001JB Grou

Kamstra Transport Oost B.V.

0 -

Miedema Security

Groningerstraatweg 221 - 8922GG Leeuwarden