Landbouw, bosbouw en visserij in Dantumadiel

V.O.F. van der Steege

Finnewei 3 - 9104AH Damwâld

Romke Winkel

Hearewei 39 - 9104CS Damwâld

Van Sytzama Stichting

Paardebloem 4 - 9104BR Damwoude

H. Dijkstra

Pieter Durksstrjitte 32 - 9108ML Broeksterwâld

J. de Vries

Aldewei 4 - 9105KW Rinsumageast

Stichting tot Bevordering van Alternatieve Melk- en Vleesproduktie

Boskwei 3 - 9067DM Readtsjerk

G. van der Zaag

Eastwâld 14 - 9114AD Driezum

Maatschap Broersma-Van der Noord

Hoeksterloane 34 - 9104GZ Damwâld

W, en K, en H.P. Schaafsma-Merkus

Eastwâld 27 - 9114AC Driezum

V.O.F. J.J. de Leeuw en Zonen

Freulestrjitte 24 - 9114RZ Driezum

Jappie Fekkes

Boarkensloane 4 - 9104AJ Damwâld

Jasper Huizinga

Koweblomke 13 - 9104BR Damwâld

Jappie Fekkes

Boarkensloane 4 - 9104AJ Damwâld

Jasper Huizinga

Koweblomke 13 - 9104BR Damwâld

Maatschap Zeinstra Noardburgum

Achterwei 5 - 9109AH De Falom

Vleeskalverhouderij Wisse- van den Top

Koailoane 7 - 9113AM Wâlterswâld

Maatschap Rozema

Boargemaster Nautawei 9 - 9108AK Broeksterwâld

Paardenhouderij P.G. Wolters

Pieter Durksstrjitte 1 - 9108MK Broeksterwâld

Mts. Postma-Heeringa

De Sânharst 1 - 9113AT Wâlterswâld

Lieuwe Sytse Rozema

Foarwei 31 - 9113PA Wâlterswâld

Tjoelker Trading

Patrimoniumwei 16 - 9108MN Broeksterwâld

Kornelis Sikma

Wierewei 23 - 9105AX Rinsumageast

H.I. Bierma

Boskrâne 5 - 9269LB Feanwâlden

Pietersma Klus- en Handelsonderneming

Eskdoarn 43 - 9271DA De Westereen