Gezondheidszorg in Dantumadiel

Elohay

Bûterblom 29 - 9104JH Damwâld

Kraamzorg Het Roosje

Skoallestrjitte 13 - 9105KP Rinsumageast

Gastouderopvang Tante Bella´s

Feintensloane 30 - 9269VC Feanwâlden

Stichting Meindert Douma Leen

Sjollemastrjitte 2 - 9104HM Damwâld

Stichting Unie Van Vrijwilligers, afdeling Dokkum e.o.

Wyger Martensstrjitte 45 - 9104JL Damwâld

Stichting tot het Exploiteren van een Dorpshuis voor de Dorpen Driesum, Wouterswoude en Dantumawoude

Foarwei 31 - 9113PA Wâlterswâld

Stichting Sint Laurentius Gasthuis

Sjollemastrjitte 2 - 9104HM Damwâld

Stichting M.F.C. De Beijer

Tjaerdawei 42 - 9105KG Rinsumageast

Stichting Dorpshuis De Pipegael

Ds. Feitsmawei 1 - 9108NE Broeksterwâld

Feestforiening Mei Inoar Ien

Bakkerswei 40 - 9104DC Damwâld

Stichting Familiefonds Veenstra-Faber

Boskwei 3 - 9067DM Readtsjerk

Stichting Ouderenwerk Veenwouden

Haadstrjitte 17 - 9269SW Feanwâlden

Stichting Familiefonds Veenstra-Faber

Boskwei 3 - 9067DM Readtsjerk

Stichting Ouderenwerk Veenwouden

Haadstrjitte 17 - 9269SW Feanwâlden

Stichting ter Bevordering van Culturele Doeleinden

De Wâl 81 - 9269RB Feanwâlden

Maatschap Broekman en Poorte De Westereen

Badhúswei 1 - 9271VA De Westereen

Stichting Speeltuin 't Boartersplak

De Iken 47 - 9269PR Feanwâlden

Stichting Doarpsfeest Aldtsjerk-Readtsjerk

Boskwei 29 - 9067DM Readtsjerk

Stichting Speeltuin De Hege Seis

Egbert Baarsmastrjitte 23 - 9271AS De Westereen

Stichting Unie van Vrijwilligers, Afdeling Veenwouden e.o.

Miesstrjitte 2 - 9271EX De Westereen

Stichting 't Boartersfjild

Leeuwerikstraat 5 - 9269NB Veenwouden

Stichting Hulp Transport Roemenie

Tolwei 2 - 9271HM De Westereen

Visser-Logterman Stichting

Foarwei 132 - 9104CB Damwâld

Thuiszorg het Friese Land

Badhúswei 1 - 9271VA De Westereen