Consultancy in Dantumadiel

Trafinco B.V.

Achterwei 1 - 9114RT Driezum

F.H. Pers B.V.

Willemstrjitte 5 - 9104EL Damwâld

Mol Financial Services

Freulestrjitte 14 - 9114RZ Driezum

Zylstrategy B.V.

0 -

Reuvers Grondmonsters

Kolkensloane 7 - 9114AG Driezum

FemkeDolle.nl-Horsemanship & Freestyle

Tjaerdawei 50 - 9105KG Rinsumageast

ARONDIE Bedrijfsdiensten B.V.

Doniawei 97 - 9104GK Damwâld

Van der Meer Handelsonderneming & Dienstverlening

Doniawei 11 - 9104GG Damwâld

Nederlandse Vereniging voor Geneeskruidenonderzoek

Notaris Hellemastrjitte 7 - 9104JS Damwald

Pentolina Invest. Mij B.V.

0 -

Kooistra Holding B.V.

0 -

L.J. Bakker Beheer B.V.

Master Klokwei 16 - 9104JB Damwâld

Kooistra Holding B.V.

0 -

L.J. Bakker Beheer B.V.

Master Klokwei 16 - 9104JB Damwâld

E.J. Smit Advies-Montage-Projectbegeleiding

Martin Schröderloane 5 - 9269WH Feanwâlden

Notariskantoor Beks

Stinswei 14 - 9269TE Feanwâlden

Special Moment Fotografie

Ringhersmastrjitte 24 - 9104GB Damwâld

Wielstra Project Support

Tsjerkestrjitte 38 - 9105LA Rinsumageast

Jan Dijkstra Fotografie

Van Aernsmastrjitte 13 - 9104HG Damwâld

Binnie Damstra

H.G. van der Veenstrjitte 22 - 9114RR Driezum

Via Lin

Boskwei 9 - 9067DM Readtsjerk

thuis in wijken

Bûtefjild 18 - 9269TV Feanwâlden

Marieke Hekstra

Skutterswei 14 - 9108LA Broeksterwâld

Bouwkundig Adviesbureau Berends

Pieter Durksstrjitte 42 - 9108ML Broeksterwâld