Bouw- en Installatiebedrijven in Achtkarspelen

Timmer- en onderhoudsbedrijf Jorrit Lode

Mounewei 11 - 9286EH Twijzel

Kamstra van der Meulen

Bjirkewei 78 - 9287LG Twijzelerheide

C & T Bouw V.O.F.

Oosterboeren 8 - 9873TG Gerkesklooster

Jan Borger Behangwerken

Skoalikkers 64 - 9284TX Augustinusga

Henk Borger Behangwerken

Flaeksstrjitte 8 - 9281NK Harkema

Putsje en Timmerbedriuw Boersma

Jisteboerewei 2 - 9288GL Kootstertille

Ooster Dakwerken

Ried 21 - 9285KK Buitenpost

WTK

Willem Frederikstrjitte 1 - 9288CH Kootstertille

Timmerwerken W. van der Meer

Hurde Eker 2 - 9283XE Surhuizum

Hietkamp Schilderwerken

It Heideloantsje 4 - 9287HC Twijzelerheide

Technisch bedrijf Lijklema

De Flaphoek 7 - 9873PM Gerkesklooster

Multiservice SMD

Verlaatsdam 19 - 9231ME Surhuisterveen

Technisch bedrijf Lijklema

De Flaphoek 7 - 9873PM Gerkesklooster

Multiservice SMD

Verlaatsdam 19 - 9231ME Surhuisterveen

R. Annema Klus- en Onderhoudsbedrijf

It Langpaed 8 - 9283TD Surhuizum

Airbrush Cornelis

Koetsekralen 51 - 9281RS Harkema

R. Kats Bouwonderneming

Bonhommestrjitte 38 - 9283VB Surhuizum

Houtbouw de Vries

Optwizel 88 - 9286EG Twijzel

J.E. ONDERHOUD & MONTAGE

Fiifhuzen 8 - 9281LH Harkema

W. Veenstra Bestratingen

Boukewyk 4 - 9281SH Harkema

Zink- en Dakwerkbedrijf Sietzema V.O.F.

Reaskuorre 3 - 9284XM Augustinusga

Foeke Jonker Bestratingen

Hjouwerkamp 2 - 9281NN Harkema

MFB B.V.

Bolster 13 - 9281KK Harkema

W. Alma Grond- en Bestratingsbedrijf

Kammingastrjitte 14 - 9281PD Harkema